30/6/17

Ex libris: “Muerte en la cátedra”


Por Vicente García Oliva


. Títulu:      “Muerte en la cátedra”
. Autora:    Amanda Cross
. Torna:     Ester Gómez Parro
. Editorial: Alfaguara
. Añu:       1990
UNA CÁTEDRA DEVALUADA.-  Tien bastante fama esta escritora que firma Amanda Cross, alcuñu de Carolyn Gold que, de “gold” tien bien poco. Nunca nun lleére nada d’ella hasta esti día y la “Muerte en la cátedra” nun pasó la preba del nueve: o seya, esi terciu de la novela que siempres doi enantes de dexar de lleela. Nun llegué más alló de les cincuenta páxines d’una historia aburrida, enllena de cites absurdes, y  de personaxes inconsistentes, principiando pol de la propia protagonista, llamada Kate Fansler y que, polo visto, da pie a una riestra de noveles protagonizaes por ella.
 ¡Probes llectores! Na propaganda editorial fálase d’una muyer lliberal, feminista, con gran sentíu del humor y que, amás, suel tomar, a aquello del atapecer, un martini secu. La verdá, el que quedó secu fui yo depués de lleer páxines y páxines, hasta llegar a la cincuenta, con una mecia absurda ente unes muyeres que dicen ser feministes y otres que se conformen con trabayar xunto a los paisanos. Falto d’interés, confuso, redundante…  en fin, la señora Amanda Cross falleció va yá un tiempu o seya que tampoco ye cosa d’ensañase demasiao.
 La cátedra del títulu taba abondo devaluada.                Fonte: trabayadudecampu.com

. Vicente García Oliva ye miembru de númberu de l'ALLA

Redadeiras amboras de Zenízio.Stimados cunterráneos q’andais pul mundo, quiero dezir-bos que trés (3) moradores, nacidos i criados an Zenízio se purpáran para se scapar, para deixar de beç sue casa.

A mirar pa l queilhes stan fazendo nun se ban a quedar alhá ne l alto muito tiempo. A fazer fé, eilhes ye solo brincos i sboleceios an riba de l nial, seinhas de que quieren eimitar sous pais i fazer de l cielo l sou domínio, cumo ye natural de l mundo de todas las abes.

Eilhes nacírun nun nial que fui puosto de perpósito eili an pie d’alquedute i la fuonte de la bielha scuola (hoije  casa de l’Associaçon “Sol Nascente”), porque adonde sous pais fazírun de morada ne ls redadeiros anhos era na crona d’un choupo mais arriba q’anho apuis ano ateimou an botar galhos i de nada serbindo zgalhá-lo.

A nun ser assi, nun ponendo i nun criando cundiçones, se calha tenien ido de beç para fuora de la nuossa pobaçon, nun se sabendo para adonde.
Son eilhes trés cegonhicos, pimpones i felizes, puis que se saba naide ls querie mal.

Quédamos la spránçia de que béngan todos ls anhos çpuis de passáren ua temporada fuora, noutras tierras.
Por esso stimados cunterráneos se nun bos aporcatais, talbeç solo ls podeis ber nalgua beiga, lhameiro ou lhagona pul termo i mesmo esso nun será por muito tiempo.

Nós siempre mos afeiçonemos a abes, bonda ber la stima que tenemos pula “Boubielha”, mas tamien las ciguonhas mos lhíban ua buona fatila d’aceitaçon. Siempre por eilhas i ls uolmos adonde críaban tubimos respeito.
Quantas cuontas nun stáran agarradas a eilhas i a eilhes?
Talbeç un die essas cuonta séian cuntadas.

Agora deixo-bos ls retraticos.                                                   Fonte: frolesmirandesas.blogpot.com.es

Mercedes Fernández confirma que va llevar a los tribunales el plan pa facer l’asturianu vehicular en Primaria

Mercedes Fernández nel Comité Autonómicu del PP
 “Nun ye llegal”, señaló Mercedes Fernández énte’l comité executivu del Partido Popular (PP) asturianu al referise al Plan Pilotu esperimental de Promoción del Usu del Asturianu que va ponese en marcha’l cursu viniente en seis centros de Primaria. La presidenta del partíu confirmó que va recurrilu nos tribunales.
 El 13 d’esti mes espublizáronse nel BOPA les instrucciones pa desarrollu de dichu plan, que finalmente queda bien curtiu al llendase namái a cuartu de Primaria y a una hora selmanal nuna de les árees siguientes: Ciencies Sociales, Ciencies Naturales, Educación Artística o Educación Física. La participación pa los escolinos y escolines ye voluntaria.
 El PP, dende que’l conseyeru d’Educación y Cultura dio anuncia d’esta iniciativa, vien posicionándose en contra, apuntando a una supuesta illegalidá al ser el castellanu la única llingua oficial n’Asturies. Inclusive, Fernández acusó al presidente Javier Fernández de dir “pela puerta d’atrás a una cooficialidá que nun esiste n’Asturies, que nun afita l’Estatutu, polo que nun se pue convertir l’asturianu en llingua vehicular; lo que nun ye llegal nun se pue elixir; lo que contravién al Estatutu no se pue someter a eleición”.
 Ayeri, na so intervención énte’l comité del so partíu, la presidenta del PP d’Asturies confirmó qu’interpondrá un recursu énte los tribunales pa tratar de valtar el plan pilotu esperimental.                                                                                                                         Fonte: asturies.com

Educación y Cultura destina 200.000 euros a les subvenciones pa la promoción del asturianu  El BOPA d’esti vienres espublizó les convocatories de les ayudes pa la normalización del asturianu y gallego-asturiano pa medios de comunicación, producción editorial y discográfica. La cantidá destinada pola Conseyería d’Educación y Cultura nesta ocasión ye la mesma que l’añu pasáu: 200.000 euros.
  Les subvenciones a medios de comunicación pa la normalización social de los dos idiomes ye de 90.000 euros, esto ye, lo mesmo que nel 2016, cuando aumentaren en 10.000 euros con respeuto al añu anterior. Tamién 90.000 euros son les perres que dispón Educación y Cultura pa les editoriales pa la producción n’asturianu y gallego-asturiano.
  Mentes, les ayudes a la producción discográfica caltiénse en 20.000 euros. El plazu pa presentar los proyeutos nes trés llinies de subvención fina’l 28 de xunetu.Fonte: asturies.com

Mitjana europea

Ahir és va presentar a la conselleria de Cultura l’informe anual d’hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya del 2016. El conseller Santi Vila va declarar que “la nostra societat cada cop té uns costums més homologables a nivell europeu”, tenint en compte que un 67,8% dels catalans són lectors de llibres i la mitjana europea està en un 68%. Ara bé, això vol dir que un 32,2% dels catalans no llegeixen mai cap llibre, una xifra massa alta, tot i que en sis anys s’ha reduït 5,5 punts percentuals.

L’anunci estel·lar de la roda de premsa va ser que el Departament de Cultura destinarà 300.000 euros a la nova línia d’ajuts per a la traducció al català d’obres literàries i no literàries. Mostra “del moment dolç” de la relació de la conselleria i el sector del llibre, segons Vila, que hi va afegir que “cada cop hi ha menys bonisme i més ciència en les línies d’ajut”.

Ester Franquesa, directora general de Política Lingüística, va donar les dades principals sobre aquest ajut. “Pretenem equilibrar el cost de les traduccions al català perquè tinguin un preu més competitiu amb relació al castellà”, tenint en compte que la despesa és la mateixa però no així el nombre de lectors potencials. Del 13 de juny al 30 de novembre estarà oberta la convocatòria i “de moment ja hi ha 55 sol·licituds d’11 editorials; 28 de títol literaris i 27 de no literaris”, va explicar Franquesa. Esperen donar suport a fins a 150 títols, que hauran de ser publicats abans del setembre del 2018.

Altres criteris que aplicaran són que l’ajut serà d’un 50% de la traducció en llibres literaris i un 70% per a no literaris; que hi hagi un màxim de 6 projectes per editorial; que la retribució mínima garantida per als traductors siguin 12 euros per cada 2.100 espais, i, en els literaris, el mínim de text siguin 75.000 espais, “menys en el cas del còmic, poesia i teatre”. Finalment, Franquesa va declarar que “es preveu mantenir la mateixa dotació fins al 2020”.

Continuant amb les xifres de l’informe –que parteix d’una enquesta telefònica a 1.200 persones de més de 10 anys i de les quatre demarcacions catalanes–, un 61,9% dels catalans llegeixen per oci i un 26,5%, per feina o estudis.

Quim Torrent, director general de Creació i Empreses Culturals de la Generalitat, que va anar desglossant el resum de l’informe, va desmentir un tòpic: “Diuen que els que llegeixen molt no tenen temps per a res més, però, segons l’enquesta, els lectors habituals escolten més música que els no lectors i també escolten més la ràdio, surten més a sopar i de copes, i fan més esport.”

Les dones, més lectores

Pel que fa a la mena de lectors, un 73,4% de les dones es declaren lectores per un 62% dels homes. I les persones amb estudis universitaris llegeixen en un 85,7% i els que tenen estudis primaris només ho fan en un 46,5%. Quant a la llengua, encara hi ha feina a fer, d’aquí l’impuls a la línia d’ajuts a la traducció, perquè un 27,4% tenen el català de llengua habitual i un 70,2% el castellà, tot i que el català ha guanyat en sis anys 6,2 punts percentuals.

Pel que fa a la lectura en suport digital, ha augmentat fins a un 23,70%. Per contra, els lectors només en paper han descendit fins a un 38,80%. Un 48,6% de la població va comprar una mitjana de 7,2 llibres (sense comptar els de text) el 2016.

Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya, entre altres valoracions, va fer una crida a combatre la pirateria amb el següent argument: “Si dels 70 milions d’exemplars que es venen a l’Estat espanyol, prop d’un 24% és en digital, però segons facturació és només un 5%... vol dir que uns 8 milions d’exemplars es pirategen.” Mala peça al teler, és evident.

Fonte: ElPuntAvui.cat

29/6/17

29 de xunu, San Pedru (en Xixón)

Iglesia de San Pedro, patrón de Xixón

El día de San Pedru ye'l patrón de Xixón y festividá local.
Dientro de les celebraciones d'esti día ta la tradicional Bendición de les Agues nel Campu Valdés a les 13:30 hores,  cola participación del Coru voces Cimavilla y la Banda Gaites Noega.
A lo llargo del día ta tamién previsto música y bailles tradicionales en dellos llugares de la villa.
A les 13 hores va tar el Grupu folclólicu La Alegría nos Xardines de la Reina.
Media hora más sero, a les 13:30 hores, va ser l'Andecha de Cultura tradicional Na Señardá. quien toque y baille na Plaza del Marqués.
Yá pela tarde vamos tener nel Paséu Begoña a les 17 hores al grupu folclóricú Trebeyu.                                                                                                                              Fonte: yexixon.com

L`adelantu de la III Encuesta Sociollingüística espeya datos optimistes pal asturianu

Los resultaos de la encuesta dexen n`evidencia a los detractores del nuesu idioma: la mayoría de los asturianos piden la oficialidá, práuticamente desapaez el conceutu de “falar mal” referíu al asturianu, el 90% de los asturianos considera que tien una bon conocencia del asturianu y el mesmu porcentaxe quier llingua nes escueles
Llucía F.  Marqués
 Los primeros resultaos de la encuesta foron adelantaos na Academia de la Llingua Asturiana; tuvo dirixía por Francisco Llera y realizada por Euskobarómetro, nuna amuesa de 600 persones mayores de 16 años escoyíes al azar pente los que moren n’Asturies, polo qu`inclúi tantu a asturianos de ñacencia como a asturianos de residencia.
 No que cinca a los vezos llingüísticos y en contra de lo que se mos quier faer camentar, costátase una importante meyora del asturianu como llingua pa la rellación social, siendo importante`l repique na tresmisión llingüística interxeneracional.
 Namás el 29 % de los sos habitantes consideren que la llingua d’Asturies seya l`español, entantu que’l 30% opina que ye l`asturianu n`esclusiva y el 36% que lo son dambes.
 Conceutos como “falar mal” referío al asturianu tán práuticamente sumíos, atopándose en malpenes un 9% de la población, cuasi`l mesmu porcentaxe que nun quier que s`estudie asturianu (8%). Nesta última cuestión hai un alcuerdu cuasi unánime: el 92% de los asturianos queremos llingua nes escueles, yá seya como optativa, asignatura obligatoria o llingua vehicular.
 Pero los datos más llamativos son los referentes a la cosciencia de la población al respeutu de la so conocencia del asturianu, con una sosprendente evolución dende la primer encuesta, fecha nel añu 1991, fasta`l presente. Si na primera atopábemos un 69% de la población con dalgún tipu de conocencia del asturianu, la cifra medra nel 2017 fasta un 90 %, ello ye, la práutica totalidá del país entiende l`asturianu, cifra bien perriba de les que podemos atopar, por casu, nel País Vascu, onde solo`l 42% de la población conoz el so idioma. La escolarización faise notar nes resultancies ya l’alfabetización espárdese, pasándose d`un 15% capaz de lleer y escribir a un 38%.
 L`alcuerdu cola oficialidá ye tamién mayoritariu: el 53% de los ciudadanos amuésense total (40%) o parcialmente (13%) acordies con la oficialidá, entantu que solo un 25% ta claramente en contra.
 Entá asina, solo un 52% de la población ve vidable la pervivencia del asturianu, a los que se suma un marcáu 18% que resalta un “depende” acusaor: la mayoría de los asturianos (64%) consideren que les instituciones faen pocu o res pa caltener y promover l`asturianu.
 Lola Suárez, responsable de Llingua y cultura d`Andecha Ástur, fixo fincapié na responsabilidá de les instituciones na situación de riesgu, pero reconoz que la llectura de los resultaos d`esta encuesta ye alendaora “El gobiernu asturianu nun puede siguir ignorando les demandes de la mayoría de la población asturiana, que dexó bien claro cuál ye`l so allugamientu al respeutu la nuesa llingua. Tán acabándose-y les escuses pa siguir negando la oficialidá.”                                   Fonte: infoasturies.com

La escolarización salva al asturianu

La alfabetización en la escuela compensa el relevo generacional. El apoyo a la oficialidad cae siete puntos respecto a la anterior encuesta


Luis Ordóñez, Redacción
 Una de las primeras reividicaciones, uno de los primeros lemas, en la manifestaciones a favor de la lengua asturiana en los inicios de la democracia era el de «bable en les escueles» y más de cuarenta años después se ha mostrado como el más acertado, el más eficaz. Es al menos una de las conclusiones la III Encuesta Sociolingüística de Asturias (el avance porque las conclusiones detalladas se darán a conocer en noviembre) presentada este miércoles por el profesor Francisco Llera Ramo en la sede de la Academia de la Llingua Asturias (ALLA) acompañado de su nuevo presidente, Xosé Antón González Riaño.  
 «Tenemos una recuperación con claroscuros», destacó el director de la encuesta quien señaló que «después de programas de alfabetización durante tres décadas la evolución ha sido clarísima y muy satisfactoria», tanto que esa escolarización ha permitido «compensar el relevo generacional» y han sido las nuevas generaciones que han vivido con normalidad la enseñanza del asturiano en la escuela las que han permitido disipar temores, o al menos, mantener un cierto equilibrio, respecto a la posibilidad de que con el avance del envejecimiento se perdieran también a los hablantes. Pero esta tercera encuesta (la anterior se publicó en 2002) también recoge pérdidas relevantes para el asturiano, especialmente en lo que atañe al apoyo a la reclamación de oficialidad.
 Menos apoyo a la oficialidad
 Si bien aún es mayoritario el apoyo a la oficialidad del asturiano, lo respalda el 53% de los encuestados, se ha notado un desgaste con una pérdida de siete puntos respecto al anterior estudio sociolingüístico. Hay un «acuerdo total» con la oficialidad en el 40% de los encuestados, un acuerdo «parcial» del 13%; son indiferentes el 20%; y aumenta el grupo de los que manifiestan su «desacuerdo total» (un 18%,  seis puntos más que en la anterior encuesta) junto a un 7% que declara su «desacuerdo parcial» con el reconocimiento del asturiano como lengua oficial.
 A juicio de Llera Ramo, se trata de datos, en todo caso, que deben matizarse. «No le daría mucha importancia porque una parte se explica por un cierto desgaste, por la sensación después de muchos años en un grupo determinado de que se trata de algo imposible; pero por otro lado también puede ser que algunos perciban que se logran cosas, que hay avances, sin oficialidad». 
 Con todo, el también director del Euskobarómetro, resaltó que la muestra pone de relieve muchos más aspectos positivos que negativos en lo que atañe a la percepción social de la supervivencia del asturiano. El 53% de los encuestados considera a la llingua un idioma «como el resto de las lenguas regionales oficiales de España». No lo hace así un 43% aunque en buena medida porque no tiene el mismo trato legal; respecto a la demanda de trato equiparable, el apoyo es casi unánime y son porcentajes que rondan el 80% los que consideran que el asturiano debería tener la misma consideración «institucional y social» que el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano o el balear.
 Hecho el balance de tres décadas de estudios sociolingüísticos, el último de ellos señala el fin, la práctica desaparición del «estigma social» de que hablar asturiano es «hablar mal». Se trata de una consideración casi residual que sólo mantiene uno de cada diez de los encuestados. Tambien mengua consuiderablemente «el sentimiento de vergüenza» por tener la sensación de no expresarse bien en castellano. 
 Del mismo modo, el apoyo a la enseñanza de asturiano en la formación reglada está consolidados, hay un «abrumador» 91% (y con un aumento de tres puntos) a favor de la presencia de la llingua en las escuelas. Un 70% declara que como asignatura optativa, y un 21% como una asignatura más; apenas un 8% (y con tres puntos menos que en el anterior estudio) afirma que el asturiano no debería enseñarse. El mismo apartado del informe recoge que alrededor de un 52% querría que el asturiano, en mayor o menor intensidad, fuese lengua vehicular de la enseñanza; aunque las preferencias por el castellano son mayoritarias. En este sentido, Llera Ramo saludó que desde la Consejería se haya propuesto una experiencia piloto de carácter voluntario en el próximo curso porque es a voluntariedad responde a la demanda social, «aquí todo se hace de forma muy lenta pero con muy buenos resultados; la forma moderada y experimental es razonable». No en vano, el autor insistió en los avances logrados respecto a la alfabetización con una medida «tan tímida» como la asignatura optativa.
 Una novedad respecto al anterior estudio es la existencia del ente público de la televisión autonómica. El nuevo informe recoge que disminuye la demanda de medios de comunicación, singularmente impresos, que estén íntegramente en asturiano; aunque crece el apoyo que haya secciones fijas en asturiano en los medios. El 43% de los encuestados sigue la programación en asturiano, tanto en radio como en televisión, en la RTPA; los que lo hacen son además entregados y tiene «mucho o bastante interés»; también una mayoría (el 58%) querría que los programas en asturiano tuvieran una temática más variada, que incluyera informativos, espacios deportivos y magazines.
 El presidente de la ALLA, Xosé Antón González Riaño destacó que el estudio debería seguir para guiar las políticas lingüísticas de la administración asturiana a lo largo de la próxima década y emplazó al Ejecutivo autonómico a no ir por detrás de las demandas sociales. También aludió al hecho, que recoge la encuesta, del aumento de los partidarios de las variantes locales respecto a los de una lengua normalizada (aunque siguen siendo mayoritarios), y señaló que le parecía algo normal por un cierto choque aún se da «entre los hablantes de manera natural cuando llegan a la escuela y se encuentran con el modelo estandarizado».
 Son mayoría (un 49%) los que quisieran un futuro bilingüe para Asturias, que incluya tanto al castellano como al asturiano. Ha crecido el número de lo que consideran que la «lengua propia de Asturias» es el asturiano (un 36%) y también lo que afirman que es el castellano (un 29%); respecto al anterior estudio ha caído en 14 puntos el porcentaje (un 34%) que considera que ambas son lenguas propias de Asturias, una cierta «polarización», que Llera Ramo quiso concretar en las conclusiones del estudio en otoño.                                       Fonte: lavozdeasturies.com

Elles han aixecat l’escola pública catalana

La Montse aviat es jubilarà de la seva feina de mestra de primària.  Aquest ha estat el seu últim curs sencer com a tutora d’unes nenes i d’uns nens de sisè curs. Fa més de quaranta anys que es dedica a l’ensenyament, sempre a peu d’aula, sense despatxos ni més burocràcies que les que el sistema obliga. A setze anys va començar en una escola privada, atapeïda de nens, el franquisme permetia aquesta precipitada immersió en el món laboral. Però després de graduar-se a la mítica escola de mestres de l’Autònoma va tenir clar que volia entrar a l’escola pública i des del 1980 que ha estat ensenyant (en l’accepció més majestàtica) en centres educatius del Baix Llobregat.
La Montse forma part d’unes generacions de tantes altres mestres (sí, també de mestres homes, però si fes servir el genèric masculí en aquest article, trairia les estadístiques, trairia la veritat) que van incorporar-se al Departament d’Ensenyament poc després de la reinstauració de la Generalitat. Són aquestes mestres que als anys vuitanta van repartir-se per tot el territori català, que es van jubilant des de fa uns cursos i que acabaran deixant el sistema educatiu totes durant els anys vinents.
Són un conjunt de mestres que fomentaven la convivència dins l’escola i a fora; introduïen nous mètodes pedagògics; normalitzaven el català com a llengua vehicular, revifada després de la dictadura; demostraven que els alumnes, per sortir ben preparats i, sobretot, bones persones no calia que anessin a les escoles d’elit, i menys encara a les escoles de monges i capellans que durant el franquisme havien fet l’agost. Moltes d’aquestes mestres anaven a escoles de barris problemàtics, i allà desplegaven i adequaven tot allò que havien après a les facultats amb imaginació i mètode, molt mètode.
L’escola pública catalana deu a tot aquell professorat uns resultats que van molt més enllà dels pedagògics. La paraula ‘vocació’ no m’agrada, em recorda massa coses farisaiques, però no me’n surt cap més. Com diu la Montse, ella no es jubila perquè estigui cansada, almenys no de les nenes i els nens, i si tornés a néixer tornaria a ser mestra perquè, al contrari del pessimisme d’alguns, està convençuda que tot l’ambient de companyonia i de solidaritat que es viu a l’escola mai no cau en l’oblit.  I ho corrobora amb les dones i els homes, les noies i els nois que havien estat alumnes seus i que l’aturen pel carrer per recordar-li aquell període de coneixements compartits.
No vull exagerar, però totes aquelles mestres de la primera democràcia són, d’alguna manera, unes heroïnes. Entre altres coses perquè, mentre treballaven a peu d’aula, els dirigents polítics no es creien tot allò que elles feien. D’una banda, el pujolisme, seguint la tradició del regionalisme noucentista, es preocupava abans que res pels de la seva classe social. Més endavant, vam saber que els socialistes tampoc no s’ho creien. És veritat que feien eslògans en favor de l’escola pública, però molts portaven els fills a les escoles pijas on coincidien amb els fills dels convergents. En conseqüència, no és casual que les mestres haguessin d’escoltar la banalitat que tenen massa vacances (hi ha pares que voldrien tenir els fills ‘aparcats’ tot l’any, festes incloses); que ningú no entengués la seva oposició a la sisena hora; i que la societat no vegi que tenen raó quan diuen que l’escola, sense la complicitat de la família, decau. Amb tot, les mestres resistien i han resistit. I han aconseguit que les noves generacions d’alumnes, les que vindran, encara que no ho puguin saber, les trobin a faltar.
Vull acabar explicant un fet emocionant. La setmana passada la Montse havia d’enllestir la seva última classe amb el grup que havia portat enguany. El seu últim grup. Quan va entrar a l’aula, les nenes i els nens estaven asseguts als seus llocs i damunt de la taula hi havia un paquet. El va desembolicar i es va trobar amb una capsa buida. Ella va donar les gràcies als seus alumnes, suposo que devia dir-los que no calia que haguessin comprat res. Però, aleshores, un nen diu: ‘La capsa és buida, potser que l’omplim, si et sembla bé.’ I un a un, nena a nena, nen a nen, es van anar aixecant de la cadira i van anar dipositant dins de la caixa un llapis. Un llapis qualsevol? No, era el llapis amb què havien treballat aquell curs i el deixaven tal com el tenien just quan ells abandonaven l’escola, deixaven de veure la seva mestra, per començar al setembre la secundària. Cada llapis tenia un missatge personal lligat amb un llaç. I la Montse, és clar, es va emocionar. I jo m’emociono amb ella i amb totes les mestres que ho han donat tot perquè l’escola pública catalana fos tan meravellosa com van poder fer-la. Si m’ho permeteu, jo també poso el meu llapis en la capsa de totes, amb un missatge que només pot dir una cosa: gràcies.
Fonte: Vilaweb.cat

Carrefour anúnciase n’asturianu

“Branu de compres, branu de regalos” ye’l “Beber pa Creyer” cola que la cadena francesa Carrefour anuncia la so promoción braniega, amosando un respetu pola nuesa llingua qu’entá tan lloñe d’amosar les propies empreses asturianes

Llucía F. Marqués
 Si va tres años yera la supercadena d’hamburgueseries Mc. Donald’s la que nos sosprendía usando la nuesa llingua na so campaña Publicitaria “FAME” y el añu pasáu la cerveza portuguesa Bock col so “Beber pa Creyer”, agora ye la cadena francesa  de supermercaos la qu’entama a usar l’asturianu nes sos promociones.
 La importancia normalizadora d’estes iniciatives ye descomanada ya qu’aporta en poco tiempu a un perampliu seutor de la población, utilizando la llingua nun ámbetu esternu al llariegu y/o académicu, reforciando la utilidá comunicadora de mases del asturianu.
 Per otru llau, la ventaxa pa les empreses que s’anuncien n’asturianu ta nidia: la cercanía que s’algama col veceru al averase a elli na mesma llingua na que medró resuena con más fuercia, ya’l subidón  d’autoestima al sentise respetáu nos sos raigaños ye un bon aliciente pa fidelizar al compraor/a.
 Ta por ver si s’esparde l’exemplu, deprendemos un pocu de marqueting y va medrando`l númberu d’empreses, foriates y propies, que nos falen a los asturianos na nuesa llingua. Prestaría, por poner un exemplu, beber más Sidre d’Asturies y menos Sidra de Asturias…
                                                                                                           Fonte: infoasturies.com

28/6/17

Asturies ye mayoritariamente partidaria d’una escolarización billingüe

   Esti miércoles, a les 12 hores, presentábase nel llar de l’Academia de la Llingua Asturiana l’Avance de Resultados de la III ENCUESTA SOCIOLLINGÜÍSTICA DE ASTURIAS, que dexa bien a les clares la preferencia de la sociedá asturiano por un modelu d’escolarización billingüe.
  Esti avance de la nueva encuesta sociollingüística pela que lleva tiempu esperando la sociedá de nueso afita amás del apueste mayoritariu pola escolarización n’asturianu les preferencies de los asturianos y asturianes por mayor presencia de la llingua asturiana nos medios de comunicación públicos y da un rellumu d’esperanza no que cinca al relevu interxeneracional, al mesmu tiempu que amuesa más positivamente de lo que munchos camentaben los resultaos del procesu normalizador nos caberos quince años.
  El trabayu presentáu pela mañana y dirixíu pol sociólogu Francisco Llera Ramo, describe la situación sociollingüística d’Asturies y les demandes de política llingüística de la población asturiana. Hai que sorrayar que l’anterior estudiu féxose hai 15 años, colo que los datos del actual espeyen la evolución nun espaciu temporal abondo llargu. Sigún dexaron afitao los intervinientas na presentación la Encuesta Sociolingüistica de Asturias ye daqué fundamental pa poder poner en práutica una política llingüística que s’afaye a la realidá d’Asturies.
  Nel actu intervinieron Xosé Antón González Riaño, presidente de l’Academia de la Llingua Asturiana y el propiu direutor del Equipu Euskobarómetro y autor del estudiu, Francisco José Llera Ramo.                                                                                  Fonte: asturnews.com

Vanessa Gutiérrez presenta 'El paisaxe nuestru' en Xixón

Cubierta de "El paisaxe nuestru"

Obra ganadora del XXII Premiu Máximo Fuertes Acevedo d'ensayu.
"Anque'l llibru llegue al abellugu d'un premio d'ensayu, hai que ponelo en rellación cola so obra creativa, en concreto con 'La cama', l'esitosu lilbru en prosa espublizáu nel 2008", espliquen dende la editorial Saltadera. "Ahora Vanessa Gutiérrez percuerre los paisaxes de los sos mayores buscando nellos la memoria social, respuestes a les entrugues eternes sobre la vida (la d'enantes, que configura'l nuesu presente: d'equí venimos). Failo apoyándose nun xéneru casi escaecíu, les apasionantes 'topografíes médiques' del primer terciu del sieglo XX, dende les que la medicina intentaba esplicar cómo yera (desarrollu material, cultural y espiritual) y cómo-yos gustaría a aquellos médicos que fora la sociedá del so tiempu a la que prestaben atención", añaden.
Vanessa Gutiérrez
La presentación de 'El paisaxe nuestru', "obra mayor, que se llee con placer y fácilmente, y que llogra facer meyor que niegún otru llibru'l retratu de la comunidá social a la que pertenecemos", va tener llugar esta tarde, a les 20 hores, na Librería La Buena Letra. L'actu va tar presentáu por Pablo Antón Marín Estrada.                                      Fonte: asturies.com

Porqué foi refugada la enmienda pa dotar de fondos l`asturianu

Les enmiendes que solicitaben presupuestu pal asturianu presentáronse’n bloque con otres a favor de mayores dotaciones pa la policía y la guardia civil, pente otres temes
Plenu del Senáu 
Llucía F. Marqués
  La prensa nacional faise ecu del refugu a les enmiendes pa dotar a l`Academia de la Llingua de los fondos necesarios, destacando los votos en contra del PP, Foru, C’s, C.Canaria, UPN y PNV asina comu la llamativa astención  d`EH Bildu, Nueva Canaria y l`Agrupación Socialista de la Gomera, noticia que nun primer intre indigna y sospriende a partes iguales.


  Un analís más fonderu de la tema  danos otru puntu de vista. Les enmiendes nun se presenten nel Senáu individualmente, sinón en bloques, nos que se xunen delles temes que se voten de mena conxunta, resultando que ye imposible sofitar ún d`ellos ensin dar el votu tamién al restu.
  En concretu, la enmienda que solicita la dotación con 100.000 € pa la ALLA, inclúyese  nun bloque d`alrodiu de 50 enmiendes de temática bien diversa y ayenes dafechu a la cuestión llingüística –na imaxe, la enmienda del asturianu ye la 1153, nel tercer bloque-
  Asina atopamos, por casu, na ennmienda presentada por Compromis, la creación d`una nueva comisaría en Torrevieja o la costrución d`un nuéu cuartel de la guardia civil n’Alacant presentaes de manera indixebrable de la solicitú de financiamientu pal asturianu. “Cuando nun bloque tase acordies con una parte y en desalcuerdu con otres lo avezao ye astenese” desplica Jon Iñarritu, senaor d’EH Bildu, quien esclaria que la so formación nun embaraxó en dengún momentu votar en contra del financiamientu del asturianu, pero que tampoco se plantegaron dar el so votu a les otres cuestiones presentaes nel mesmu bloque.                                                                                                                               Fonte: infoasturies.com

Bimenes va aprobar la so ordenanza d’asturianu nel marcu de la XXI Fiesta de la Oficialidá

Conceyu de Bimenes

  El sábadu, coincidiendo cola XXI Fiesta de la Oficialidá, Bimenes va aprobar la so ordenanza d’asturianu nun Plenu estraordinariu. Hai un añu’l conceyu yerbatu declaraba la oficialidá per segunda vegada tres la del 1997 –torgada pol TSXA tiempu depués; sentencia ratificada pol Tribunal Supremu–, que ye orixe d’esta folixa.
 “Con esta ordenanza lo que quermos ye plasmar realmente lo que yá se ta dando nel día a día nel Conceyu”, destaca l’alcalde Aitor García Corte. Basada na de Noreña, aprobada l’añu pasáu, va regular l’usu del asturianu y da-y validez al so emplegu xurídicu, “amás d’afitar la so presencia na señalización y documentación, dalgo que yá se vien faciendo, asina como’l compromisu del Ayuntamientu pa col idioma”.
 L’aprobación del testu va tener llugar el sábadu al meudía, pa depués siguir con un actu nuevu d’hermanamientu con Miranda de l Douro que va consistir en dar el nome d’esti territoriu portugués que comparte llingua con Asturies a la plaza de la Casa Conceyu. Miranda, pela so parte, va entregar un morriyu de granitu a Bimenes.
Ésitu aseguráu de la xira popular
 La folixa va continuar cola Danza de la Oficialidá y un pasucais del Ensame de Música Tradicional y el Grupu Folklóricu Los Yerbatos, que tamién va actuar nel prau del Palaciu del Marqués de Casa Estrada, onde va celebrase la xira popular. Como novedá nel programa festivu, incorpórase Mirandazas, que va actuar tamién xunto con Los Yerbatos.
 “La xira popular foi l’añu pasáu un gran ésitu y esti añu tamién va selo, yá que tenemos toles silles ocupaes, más de 300, y tamos mirando n’ampliales”, apunta l’alcalde asturianista. P’acutar plaza na carpa ye necesario contautar cola Casa Conceyu enantes del xueves, pero tamién esiste la posibilidá de xintar nel prau.
 La comida pue traese de casa, anque la organización tamién dispón d’un menú de parrilla por 22 euros qu’inclúi corderu a la estaca, costilles y chorizu criollu, amás d’ensalada y postre. La xente interesao tien que facer reserva, con plazu hasta’l xueves.
 Tres la xinta, a les 17 hores, van comenzar los xuegos infantiles, pa depués dar pasu al IV Concursu d’Escanciadores de Bimenes, puntuable pal Campeonatu d’Asturies d’Echadores de Sidra. La cena nel prau ta prevista pa les 20 hores, pa siguir con un conciertu d’Anabel Santiago y un ‘Biemenes en Danza’, cola participación de Cantaruxare y L’Andecha Turcipié.
Selmana pola Oficialidá
 Al igual que l’añu pasáu, el Conceyu de Bimenes allarga la celebración de la Fiesta de la Oficialidá con una serie d’actividaes previes baxo’l nome de ‘Selmana pola Oficialidá’. Ésta va comenzar mañana cola emisión en direuto dende la Casa de les Radios de Suares del programa de RPA ‘Asturias al día’, con comienzu a les 9 hores.
 Pal xueves hai programada una ruta guiada per El Cordal, con salida a les 17 hores de Campabaxera y llegada a la hora de cenar, cola posibilidá de facelo nel área recreativa. Ésta tien un llargor de 10 quilómetros y una dificultá baxa. Pa participar ye necesario inscribise nel teléfonu 985.70.00.04 o nel corréu electrónicu adl@bimenes.es.
 Por último, pa caldiar motores pal sábadu, el vienres van actuar Los Yerbatos nel Palaciu del Marqués de Casa Estrada a les 20 hores. La barra de la carpa va tar abierta pa esta actividá.                                                                                                       Fonte: asturies.com